به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طلوع سیدان، مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: بازگشایی خوابگاه ها از ۱۷ خردادماه انجام خواهد شد که در بدو ورود دانشجویان به خوابگاه ها کنترل ها و غربالگری بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اعمال می شود.

هیچ بنایی بر ارائه خدمات تغذیه مگر در مواقع ضروری به تشخیص دانشگاه وجود ندارد؛ در صورت ضرورت هم غذا به شکل بسته بندی ارائه می شود و در محل رستوران سرو نخواهد شد.

دانشگاه ها در حد امکانات شان بسته های بهداشتی شامل مواد ضدعفونی و ماسک را در اختیار دانشجویان قرار می دهند.