به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طلوع سیدان، آیین نامه تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ شامل منابع و مصارف ۲۵ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها ابلاغ شد.

بر اساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها شناسایی ۳ دهک درآمدی بالای جامعه باید مجدداً توسط وزارت کار براساس کلیه بانک های اطلاعاتی در اختیار، در دستو کار قرار گرفته و یک ماه پس از ابلاغ عملیاتی شود.

سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است پس از اعلام وزارت کار نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی در اولین نوبت اقدام نماید.

تبصره: به استناد جزء ۴ بند الف تبصره ۱۴، خانوارهای حذف شده می توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعلام رضایت از دسترسی وزارت یاد شده به کلیه اطلاعات بانکی و ارائه اطلاعات و مستندات لازم اقدام نمایند.

بر اساس ماده ۶ این آیین نامه، موالید جدید صرفا با تایید وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی سازی یارانه ها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، مشمول دریافت یارانه خواهند بود.

پایان/