به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طلوع سیدان، پس از حواشی قطع درخت در سیدان، در روز گذشته تصاویری از قطع درخت و سرشاخه ها در فضای مجازی دست به دست شد و واکنش هایی نیز در پی داشت.

برخی از مردم در فضای مجازی نوشتند قطع این درخت با هماهنگی و تحت نظر کارشناسان شهرداری و بدون هیچ دلیلی منطقی انجام شده است.

اما شهرداری سیدان مدعی است قطع این درخت توسط شهرداری صورت نگرفته است و این مجموعه فقط قصد هرس کردن درخت را داشته است.

شنیده ها حاکی از آن است قطع کردن قسمت پایین درخت توسط یکی از شهروندان صورت گرفته است.

اما طبق ماده ۱ قانون، حفظ و گسترش فضای سبز و قطع هرگونه درخت بدون اجازه شهرداری ممنوع بوده و تمام درختان موجود در محدوده شهری تحت نظارت شهرداری است.

شهرداری طبق بندهای مختلف ماده ۵ قانون، اگر درختی بنا به دلایلی باعث ایجاد مشکل شود در کمیسیون ماده ۷ بررسی و دستور قطع کردن صادر می شود.

آیا قطع کردن درختان توسط شهروندان مجاز و قانونی است؟

به راستی هرس کردن درختان در چه فصلی از سال آغاز می شود و آیا در سطح شهر فقط یک درخت که در بن بست است باید هرس شود؟