به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طلوع سیدان، اولین تک برگ مجازی رسانه طلوع سیدان در سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین منتشر شد.